Documents / @faasjs/knex / KnexConfig

Type alias: KnexConfig

KnexConfig: Object

Type declaration

config?

optional config: OriginKnex.Config

name?

optional name: string